You are here: Home » สุขภาพ » รักษาสิวผด » ผมบอกว่า วิธีรักษาสิวผด หายได้อย่างเดียว

ผมบอกว่า วิธีรักษาสิวผด หายได้อย่างเดียว

ผมว่า วิธีรักษาสิวผด หายได้จริงๆ  นะครับ ผมจะบอกว่าเท่าที่ผ่านมานี้ไม่มีทางเลยจะมาแบบนี้ หรือว่าเขาเอง จะต้องการแบบไหน มามตามนี้เลย จะมาแบบนี้เลย ผมจะบอกว่าความรู้สึก ต่าง ๆ วันนี้ ไม่รุ้ว่าเขาเองจะมาวันนี้ นะครับ ผมมานัง่คุยกับเขาเองมานั่งคุย มาถามน้อง ๆ จะมาวันนี้เลยไหม ครับ มาถามอิอิ เราจะมาวันนี้ เลยไหม มาทำให้ผมเองที่นี่เลย

วิธีรักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>